REWITALIZACJA KĘPY MIESZCZAŃSKIEJ WE WROCŁAWIU

Celem projektu jest podniesienie jakości życia we Wrocławiu poprzez rewitalizację strategicznych obszarów miasta. Za obszar wymagający szybkiej interwencji uznano Kępę Mieszczańską. Głównym celem strategii dla wybranego obszaru rewitalizacji stało się budowanie tożsamości miasta w oparciu o atrakcyjność żywiołu wody.

Faza: Koncepcja

Lokalizacja: Wrocław, Śródmieście

Data: 2012

Powierzchnia: 12,5 ha

Autorzy: Karolina Parkitna (opiekun naukowy -  prof. dr hab. inż. arch. J.Gyurkovich, dr inż. arch. A.Wójcik)

Od kilku dziesięcioleci wiele współczesnych miast zmaga się z problemem chaotycznego rozlewania się tkanki urbanistycznej na przedmieściach, powodując wzrost konfliktów między środowiskiem naturalnym a zurbanizowanym. Wśród władz miast Europy Zachodniej bardzo popularna stała się idea zrównoważonego rozwoju, która wiąże się bezpośrednio z koncepcją miasta zwartego, ponownie wykorzystującego obszary zurbanizowanie oraz odzyskującego i regenerującego dla miasta tereny poprzemysłowe. Takim obszarem jest jedna ze znaczących przestrzeni Wrocławia - Kępa Mieszczańska - jedyna tak duża niezabudowana jeszcze działka w ścisłym centrum miasta.

Kępa Mieszczańska znajduje się praktycznie w samym sercu miasta, tuż obok centrum miasta. Położona w rozwidleniu kanałów Odry Północnej i Południowej. Wyspa przez wiele lat nie istniała w świadomości mieszkańców jako część miasta, mimo że jej potencjał jest bezdyskusyjny. Problematyczny wydaje się zarazem brak kompleksowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zagospodarowania Kępy Mieszczańskiej oparto na przekonaniu o potrzebie powrotu Wrocławia nad rzekę, znalezienia związków i relacji miasta z wodą. Głównym celem strategii nie jest wyłącznie kompleksowa ochrona przed powodzią, ale przede wszystkim budowanie tożsamości miasta w oparciu o atrakcyjność żywiołu wody. Rewitalizacja Kępy Mieszczańskiej ma szansę stworzyć nowy wizerunek Wrocławia jako miasta wodnego. Zdefiniowanie na nowo zaniedbanego i zdegradowanego krajobrazu Kępy może stać się wielką szansą na zbliżenie miasta do rzeki.

Nadrzędnym celem opracowanej koncepcji jest stworzenie atrakcyjnej, wielofunkcyjnej dzielnicy mieszkaniowo – usługowej, która ma stać się zapleczem wspierającym strefę rynku. Założenia funkcjonalne dla nowoprojektowanego zespołu urbanistycznego przewidują rozmieszczenie poszczególnych funkcji na zamknięciach widokowych oraz wzdłuż osi kompozycyjnych. W całym założeniu można wyróżnić różnorodne strefy - strefę zabudowy mieszkaniowej  na zachodnim wybrzeżu, strefę parku z funkcjami pomocniczymi (szkoła, przedszkole, kawiarnie, hotel i inne), strefę mariny z zabudową mieszkaniową całkowicie otwartą na rzekę oraz strefę placu miejskiego, wokół którego zlokalizowano obiekty biurowe, mieszkaniowe, Centrum Polityki Wodnej oraz obiekt wielofunkcyjny, będący kładką przewieszoną przez ruchliwą ulicę Dmowskiego. 

Głównym założeniem projektowym w skali miasta jest stworzenie ciągłości publicznych przestrzeni zielonych. Kępa Mieszczańska mogłaby stać się zielonym łącznikiem w systemie zielonych kręgów i klinów obsługujących miasto. Przez całą wyspę poprowadzono park linearny łączący dwa przeciwległe brzegi Odry. Przestrzeń ta nawiązuje do parkowej przeszłości wyspy, która w założeniu ma stać się zielonym sercem Wrocławia.

Głównym założeniem komunikacyjnym w skali wyspy jest uprzywilejowanie ruchu pieszego i promowanie przestrzeni publicznych. Istotną zmianą w strukturze komunikacyjnej wyspy jest propozycja przedłużenia ulicy Księcia Witolda. Ulica ta ma stać się główną osią komunikacyjną projektowanego założenia. Głównym środkiem komunikacji ma stać się transport publiczny naziemny jak i wodny. W obrębie miasta mają funkcjonować tramwaje i taksówki wodne.