SALA AUDYTORYJNA PRZY URZĘDZIE GMINY W KORZENNEJ

Koncepcja architektoniczno-budowlana rozbudowy Urzędu Gminy Korzenna o salę audytoryjną.

Inwestor:
Urząd Gminy Korzenna

Lokalizacja: Korzenna

Data: 2016

Powierzchnia użytkowa: 1140,00 m2

Autorzy:
Karolina Parkitna, Tomasz Huk

Sala widowiskowa (audytoryjna) została zaprojektowana jako rozbudowa istniejącej sali posiedzeń wzdłuż południowej granicy terenu objętego opracowaniem. Ideą projektową jest umożliwienie samoistnego działania sali przy zachowaniu połączenia funkcjonalnego nowoprojektowanego obiektu z Urzędem Gminy. Zakłada się wykorzystanie zastanych warunków topograficznych poprzez posadowienie budynku na poziomie umożliwiającym połączenie obiektu z przyległym terenem.

W zakresie zagospodarowania terenu projekt przewiduje wykreowanie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Zakłada się przeznaczenie maksymalnej możliwej powierzchni terenu na zieleń rekreacyjną i wypoczynkową z placem zabaw oraz fontanną. Teren przyległy bezpośrednio do drogi gminnej projektuje się jako wyrównany do rzędnej wysokościowej drogi. Następnie, w kierunku koryta potoku Korzenianka, przewiduje się stopniowe opadanie terenu w postaci zielonych skarp.